Oliepier, fritliggende kaj indrettet specielt til losning og lastning af tankbåde. Da dette kun kræver rørledningstilslutning midtskibs, er der ikke brug for kajareal langs skibet. Oliepieren består derfor i reglen kun af et lille brohoved forbundet med land med en pælebåren adgangsvej, langs hvilken rørledningerne føres. Se pier.