Officialmaksime, (2. led maksime), er i den civile retspleje regler om rettens adgang til ex officio, dvs. på eget initiativ, at indhente oplysninger eller tage et spørgsmål op. Dommeren kan fx stille spørgsmål til en part og foreslå parten at ændre sin påstand eller opfordre en part til bevisførelse. Reglerne har til formål at sikre, at sagen afgøres på et materielt rigtigt grundlag. Officialmaksimen gælder i ægteskabssager og andre familieretlige sager, hvor retten skal påse, at lovens betingelser for fx skilsmisse er opfyldt, uanset om parterne er enige herom. I almindelige civile sager er officialmaksimen en undtagelse fra den almindeligt gældende forhandlingsmaksime. Se også forvaltningsproces.