Offentlighed - offentlighed i forvaltningen, I Danmark har borgerne ret til hos stat og kommune at blive gjort bekendt med indholdet af de dokumenter, der indgår i myndighedernes sagsbehandling. Reglerne om offentlighed (aktindsigt) findes i Lov om offentlighed i forvaltningen. Den almindelige adgang til de nævnte dokumenter blev gennemført i 1971.

Retten til offentlighed tilkommer enhver. Udgangspunktet for offentlighedsordningen er, at alle dokumenter, som en forvaltningsmyndighed er i besiddelse af, er undergivet offentlighed. Visse sager, dokumenter og oplysninger er dog undtaget fra offentlighed, når væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser taler imod, at der gives aktindsigt.

Undtaget fra offentlighed er navnlig straffesager, sager om personaleforhold og sager om lovgivning. Myndighedens interne arbejdsdokumenter er også undtaget; det samme gælder oplysninger om andre borgeres privatliv og virksomheders følsomme drifts- og forretningsforhold samt oplysninger vedrørende statens sikkerhed, forholdet til udlandet og dele af den politiske beslutningsproces. Indeholder et dokument ikke udelukkende oplysninger, der kan undtages fra offentlighed, er der som regel aktindsigt i den øvrige del af dokumentet.

Den, der er part i en sag, som forvaltningen behandler, har en særlig vidtgående adgang til at få indsigt i denne sags dokumenter. Reglerne herom er fastsat i Forvaltningsloven.

Den, hvis personlige forhold er omtalt i en sag, der behandles af forvaltningen, har som hovedregel krav på at blive gjort bekendt med oplysningerne herom (egen acces). Reglerne findes i Offentlighedsloven. Er personoplysningerne registreret vha. it, er der efter lovgivningen om behandling af personoplysninger særlige regler for egen acces.

Mht. helbredsoplysninger er der i lov om patienters rettigheder fastsat en særlig vidtgående adgang til aktindsigt i sådanne oplysninger for patienten selv.

Om ældre sager og dokumenter er der efter Lov om offentlige arkiver en generel adgang til offentlighed mht. hele sagen (arkivaliet), når sagen er mere end 30 år gammel og afleveret til et offentligt arkiv (se arkivadgang).

Visse arkivalier er dog først undergivet offentlighed efter Arkivlovens regler, når der er gået en længere årrække. Arkivalier, der indeholder følsomme oplysninger om den enkelte borgers forhold, er fx først tilgængelige efter mindst 80 år. Tilsvarende begrænsninger gælder arkivalier vedrørende statens sikkerhed og forholdet til udlandet mv.

Offentlighedsloven omfatter kun aktindsigt i dokumenter. Der gælder ikke tilsvarende generelle regler om offentlig adgang til møder, der afholdes af råd, nævn og andre forvaltningsorganer. Møder i forvaltningen er kun offentlige, hvis der er fastsat særlige regler herom.

Planlovgivningen indeholder regler om projektoffentlighed, fx regler om offentlig fremlæggelse af et projekt til høring, inden der træffes afgørelse om projektets gennemførelse.

Læs videre om offentlighed i retsplejen eller om offentlighed generelt.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig