Arkivadgang, Den nugældende danske arkivlov af 1992 liberaliserer tidligere bestemmelser om arkivadgang og gør nu i reglen offentlige myndigheders arkiver tilgængelige, når de er 30 år gamle. Der er dog i loven en række undtagelser fra 30 års grænsen. Oplysninger om fx enkeltpersoners private og strafferetslige forhold er først tilgængelige efter 80 år.