Livsforsikring, en livsforsikring er en forsikring med den forsikredes liv som den forsikrede interesse. Forsikringsbegivenheden er enten den forsikredes død inden en bestemt dato i forsikringstiden eller det forhold, at den forsikrede er i live på en bestemt dato ved forsikringstidens udløb. Livsforsikringer har til formål at sikre forsørgelse enten af den forsikredes efterladte ved udbetaling af dødsfaldserstatning eller af den forsikrede selv i form af udbetaling af alderspension.

Der findes mange former for livsforsikring, som er beregnet til at dække forskellige behov. De kan tegnes hver for sig eller kombineres i en lang række livsforsikringsprodukter.

Udbetaling

finder sted under tre forskellige former: Som livsbetingede ydelser, der under et kaldes renteforsikringer, fx livrente og overlevelsesrente, som engangsydelser, fx kapitalforsikring, og som rateforsikring med ratevis udbetaling af en kapital over en aftalt periode.

Livsforsikring tegnes i modsætning til skadesforsikring som summaforsikring, dvs. at den aftalte erstatning udbetales ved forsikringsbegivenhedens indtræden uden hensyn til, om der er lidt et økonomisk tab.

Livsforsikringsselskaber

En livsforsikring tegnes i et livsforsikringsselskab, der for at drive livsforsikringsvirksomhed i Danmark skal have koncession fra Finanstilsynet; det kan være organiseret som et aktieselskab eller som gensidigt selskab. Alle danske livsforsikringsselskaber skal have en ansvarshavende aktuar, der skal påse, at selskabet overholder sin koncession, herunder at de præmier, som selskabet opkræver, er forsvarlige i forhold til den risiko, det har påtaget sig, og at de forsikringsmæssige hensættelser er tilstrækkelige til at dække de forsikredes tilgodehavender.

Præmien

for en livsforsikring beregnes ud fra den statistiske risiko, som selskabet påtager sig. De fleste danske livsforsikringsselskaber benytter et fælles beregningsgrundlag, G82, der indeholder forudsætninger om rente, risikogrundlag og administrationsomkostninger. Præmien kan enten beregnes på individuelt grundlag, hvorved der i princippet sker en vurdering af den risiko, som den enkelte forsikrede frembyder, eller på kollektivt grundlag, hvor der sker en vurdering af gruppen af forsikrede under et; en særlig form for kollektiv forsikring er gruppelivsforsikring. For personer, der pga. forringet helbred frembyder forøget døds- eller invaliditetsrisiko, fastsættes præmien desuden på grundlag af statistisk materiale fra Videncenter for Helbred og Forsikring.

En livsforsikringspræmie kan betales som løbende præmie, der forfalder på aftalte forfaldsdage i forsikringstiden, eller som et indskud, der betales en gang for alle ved forsikringens tegning og dækker hele den aftalte forsikringsperiode. Ophører præmiebetalingen før det aftalte tidspunkt, kan forsikringen ændres til fripolice. Forsikringsbetingelserne kan indeholde bestemmelse om præmiefritagelse, hvorved den aftalte forsikringsydelse bevares uden yderligere indbetaling af præmie, hvis den forsikrede mister mindst 2/3 af arbejdsevnen. En del forsikringer giver endvidere ret til halv præmiefritagelse ved tab af halvdelen af erhvervsevnen.

Aftaler om livsforsikring

kan være gældende i lange perioder og kan involvere betydelige beløb. For at tilgodese både de forsikredes, forsikringsselskabernes og samfundets interesser er livsforsikringer reguleret af et omfattende sæt af regler; både internationalt i form af EU's livsforsikringsdirektiver og gennem national lovgivning, der regulerer både forsikringsaftaler, forsikringsvirksomhed og beskatningsforhold. Ledelsen i livsforsikringsselskaber og pensionskasser er forpligtet til at gennemføre en investeringspolitik, der sikrer forsikringstagerne størst muligt afkast og muliggør, at selskabet til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser. Et overskud, der er opnået i forhold til beregningsgrundlaget, vil normalt komme forsikringstagerne til gode i form af bonus.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig