Kanalisering, eng. channeling, opstuvning af vandspejlet i floder vha. bevægelige stemmeværker med henblik på at muliggøre sejlads. Denne form for regulering anvendes, hvor de naturlige vanddybder er for små til sejlads, og sædvanlig flodregulering ved indsnævring af tværsnittet ikke er mulig. Endvidere anvendes kanalisering, hvor flodens naturlige fald medfører for store strømhastigheder. Kanalisering udføres fortrinsvis i flodernes mellemste løb. I de øvre løb er vandføringen for uregelmæssig og faldet for brat. I de nedre løb er faldet ringe, strømhastighederne små og vanddybden større, hvorfor floderne her ofte er naturligt sejlbare. For at muliggøre fartøjernes passage uden om stemmeværkerne anlægges kammersluser, se sluse. I forbindelse med stemmeværker anlægges ofte lavtrykskraftværk (se vandkraftværk), hvor vandføring og faldhøjde er tilstrækkelige til energiudnyttelse.