Kønsfrihedsforbrydelser, seksualkriminalitet, forbrydelser af en vis grovere karakter, der har relation til seksuelle forhold, fx voldtægt, specielle former for billedpornografi og udnyttelse af andres prostitution. Ved at benytte udtrykket kønsfrihedsforbrydelse understreges et angrebs betydning for offeret, mens ordet seksualforbrydelse understreger baggrunden for lovovertræderens handling. Straffeloven benytter som overskrift forbrydelser mod kønssædeligheden og viser dermed, at handlingen strider mod en social orden, sædeligheden.