Desponsata, (lat., af spondere love, tilsige), trolovet kvinde.