Atlasprojekt, atlasundersøgelse, kortlægning af plante- eller dyrearters udbredelse baseret på deres forekomst i et landsdækkende net af kvadrater. I Danmark er der fx udført projekter for ynglefugle, fisk, padder, krybdyr, dagsommerfugle, svirrefluer og svampe i kvadrater på 5 x 5 km eller 10 x 10 km. Registrering af arters aktuelle udbredelse er bl.a. værdifuld som sammenligningsgrundlag ved fremtidige kortlægninger og således for vurdering af ændringer i udbredelse.