Assessor, (lat. 'bisidder', af assidere, af ad- og sedere 'sidde hos'), er en tidligere betegnelse for medlem af kollegial ret. Siden Retsplejelovens ikrafttræden 1919 er betegnelsen dommer blevet benyttet. Assessor anvendes nu som stillingsbetegnelse for tjenestemandsansatte jurister inden for politi- og domstolsvæsenet. Se dommerfuldmægtig og anklagemyndighed.