Arealfaktor er betegnelsen for den måde, man ved placeringen af folketingsmandater på storkredse og landsdele (den stedlige mandatfordeling) imødekommer grundlovens krav om, at der ved denne fordeling skal tages hensyn til befolkningstætheden.

Før afholdelsen af et folketingsvalg skal man vide, hvor mange kredsmandater og tillægsmandater, der skal fordeles i de ti storkredse og tre landsdele, som landet er inddelt i til dette formål. Folketingsvalgloven siger, at der skal være 135 kredsmandater og 40 tillægsmandater, tilsammen de 175 folketingsmandater, som vælges i den sydlige del af riget.

Fordelingen af de 135 kredsmandater på de ti storkredse og de 40 tillægsmandater på de tre landsdele (som ikke er ”landsdele” i ordets normale betydning, men derimod en opdeling af de fem regioner i henholdsvis Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland) sker ved almindelig forholdstalsregning.

De benyttede forholdstal beregnes for hver enkelt storkreds og hver landsdel som summen af (1) folketal, (2) vælgertal ved det seneste folketingsvalg og (3) storkredsens, henholdsvis landsdelens areal i km2 multipliceret med 20. Det er dette tredje element i forholdstallene, der betegnes arealfaktoren.

Hvor kommer arealfaktoren fra?

Arealfaktoren kom ind i folketingsvalgloven i 1915, idet 1915-grundloven i § 32 sagde, at der ved kredsinddelingen skulle tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed.

1915-grundloven handlede blandt meget andet også om at skabe bedre overensstemmelse mellem partiernes stemmetal og mandattal, end man havde kendt tidligere. Det skulle ske ved at kombinere bevarelse af de velkendte enkeltmandsvalgkredse (uden for hovedstadsområdet) med indførelse af en form for forholdsmæssighed mellem partiernes samlede stemmetal og deres mandattal. Det mente især de to mindste partier, Det radikale Venstre og Højre (de konservatives forløber), kunne være en god idé.

Der blev derfor i 1915 etableret et system med tillægsmandater, der skulle fordeles henholdsvis i ”Øernes område” og ”Jyllands område”; her følte vel især politikere med basis i Jylland, at der kunne være grund til at forsvare især Jyllands traditionelle, om end beskedne overrepræsentation i Folketinget. Hovedstadens mandater skulle derimod vælges under ét ved forholdstalsvalg med såkaldte ”lukkede” lister. Det var altså et mere end almindelig kompliceret valgsystem, man havde fået stablet på benene i 1915. Det blev da også kun brugt én gang, i 1918.

Tidligere skulle alle vælgerne i en valgkreds stemme på et og samme sted

Baggrunden for overrepræsentationen af især Jylland var det valgsystem, man etablerede i 1848 ved valget til Den grundlovgivende Rigsforsamling, og som med enkelte ændringer blev ført videre i 1849. Ideen var, at en valgkreds’ vælgere skulle komme sammen på valgdagen og i fællesskab bestemme, hvem der skulle repræsentere dem ”på Tinge”. Det forudsatte, at vælgerne mødtes på ét centralt sted i valgkredsen på ét på forhånd fastlagt tidspunkt, hvor man så kunne høre på stillernes præsentationer af de enkelte kandidater og ofte også kandidaternes egne valgtaler.

Derefter skred man til valg ved håndsoprækning (såkaldt kåring), og hvis det derved blev klart, hvem et flertal af de tilstedeværende vælgere foretrak, kunne valgbestyrelsen straks erklære ham valgt, og så var den historie ikke længere. Hvis det ikke var klart – eller hvis der var protester mod valgbestyrelsens konklusion – gik man over til såkaldt ”navnlig afstemning”. Det betød, at det blev kontrolleret, om vælgerne stod på valglisten, og derefter skulle de hver især med høj og klar stemme sige, hvem af kandidaterne deres stemme skulle tilfalde. Når alle havde stemt, blev stemmerne talt sammen, og så vidste man på det grundlag, hvem der var den nye folketingsmand.

Kravet om kun ét valgsted i hver valgkreds betød, at vælgerne nogle steder fik langt til valgstedet. 2-3 mil (altså 15-23 kilometer) var ikke usædvanligt, og nogle steder var der endda længere for de vælgere, der boede mest afsides i forhold til valgstedet. Her kunne det dreje sig om op imod fire mil, dvs. ca. 30 km., og med datidens transportmidler var det jo faktisk ret langt – uanset om man var til fods eller i hestevogn!

Anlægget af jernbaner i anden halvdel af 1800-tallet – og måske især de småstikbaner og sidelinjer, der kom til fra 1880 og et par årtier frem – må naturligvis have gjort det nemmere for i hvert fald nogle af vælgerne på landet at komme frem til valgstedet på valgdagen, uanset om det lå i den nærmeste købstad eller et andet sted i valgkredsen. De små baners snoede forløb for at betjene så mange landsbyer som muligt var også i denne forbindelse en fordel.

I de valgkredse, hvor der lå en købstad, blev den valgsted, og det løste transportproblemet for de vælgere, der boede der. Men mange af købstæderne var fortsat ret små i anden halvdel af det 19. århundrede, så det gjorde ikke den store forskel talmæssigt.

Arealfaktoren blev opfundet i 1915

1915-Grundloven krævede altså, at der ved kredsinddelingen ikke kun skulle tages hensyn til folketal og vælgertal, men også til befolkningstætheden. Der blev foretaget en del omlægninger af enkeltmandskredsene, hvis antal også blev reduceret på øerne og i Jylland. Den overordnede fordeling af mandaterne skete så på den måde, at man tog summen af folketallet i 1911, vælgertallet i 1910 og arealet i km2 multipliceret med 10, og derudfra fordelte man de daværende 139 mandater forholdsmæssigt, idet man dog til sidst flyttede ét mandat fra Hovedstaden til øernes område.

Tillægsmandaternes antal i henholdsvis Øernes og Jyllands område blev så ganske simpelt fundet som forskellen mellem det stipulerede mandattal i området og antallet af enkeltmandskredse. Mandatfordelingen måtte naturligvis revideres efter Genforeningen med Sønderjylland i 1920; det skete ganske enkelt ved, at Jyllands mandattal blev forøget med syv sønderjyske kredsmandater og to ekstra tillægsmandater. Den således etablerede mandatfordeling – 24 til Hovedstaden, 51 til Øerne og 73 til Jylland – blev fastholdt uændret til og med valget i 1947.

Ved folketingsvalget i 1947 forsøgte Venstre at udnytte valglovens muligheder til den yderste grænse, og det oprørte de andre partier så meget, at de ændrede valgloven på en måde, der fjernede de huller, som Venstre havde draget fordel af. Samtidigt reviderede man reglerne for placering af kreds- og tillægsmandater, idet den generelle befolkningsudvikling i perioden 1910/11 til 1947 som nævnt ikke var blevet afspejlet i mandatfordelingen.

Man besluttede derfor, at ”folketallet” i beregningerne fremover skulle opdateres hvert femte år efter folketællingerne, ligesom arealfaktoren skulle være arealet i km2 multipliceret med 25, hvilket betød, at arealfaktorens relative vægt i forhold til de to andre faktorer kunne fastholdes på tilnærmelsesvis samme niveau som i 1915.

I 1970 blev det alligevel besluttet at reducere betydningen af befolkningstætheden, idet arealet fremover kun skulle multipliceres med 20, ikke med 25. Denne forholdsvis beskedne relative reduktion af betydningen af befolkningstætheden i den stedlige fordeling af kreds- og tillægsmandaterne afspejlede givetvis en opfattelse af, at denne faktor nu kunne tillægges mindre vægt i takt med udviklingen af moderne kommunikations- og transportmidler.

Tallet 20 i arealfaktoren er ikke blevet ændret siden 1970, og der er aktuelt ikke planer om at sænke det yderligere.

Hvilken betydning har arealfaktoren i dag?

Arealfaktorens politiske betydning kan undersøges ved at se på, hvorledes mandatfordelingen ville have taget sig ud ved det seneste folketingsvalg, hvis arealfaktoren var blevet holdt uden for fordelingen af henholdsvis kredsmandaterne på storkredse og tillægsmandaterne på landsdele.

Beregningen viser, at en mandatfordeling ved folketingsvalget i 2019 uden anvendelse af arealfaktoren ville have betydet, at landsdelene ”Sjælland-Syddanmark” og ”Midtjylland-Nordjylland” begge skulle have haft dels et kredsmandat, dels et tillægsmandat mindre. Disse fire mandater ville i stedet alle gå til landsdelen ”Hovedstaden”, som således ville have fået i alt 54 mandater i Folketinget, ikke kun de 50, som landsdelen fik ved valget i 2019. To af de ekstra fire mandater ville være kredsmandater, to tillægsmandater.

Disse ændringer påvirker ikke partiernes samlede mandattal, som alene er bestemt af partiernes samlede stemmetal for hele landet. Den stedlige fordeling af kredsmandater og tillægsmandater bestemmer derimod, hvor partiernes mandater placeres, og dermed hvilke personer der kommer i Folketinget.

Ved folketingsvalget i 2019 ville Socialdemokratiet have mistet et tillægsmandat i Nordjylland, men fået et kredsmandat i Hovedstaden. De konservative ville have mistet deres ene kredsmandat i Nordjylland, men til gengæld ville de have fået et tillægsmandat i Hovedstaden. Dansk Folkeparti ville have mistet både et kredsmandat og et tillægsmandat i Sjælland-Sydjylland, men de havde i stedet fået to tillægsmandater i Hovedstaden. Hertil kommer, at Venstre ville have fået et tillægsmandat i Hovedstaden konverteret til et kredsmandat.

Kan arealfaktoren droppes?

Er arealfaktoren værd at bevare? Udviklingen i kommunikations- og transportmidler er fortsat siden 1970, og man kan spørge, om der fortsat er behov for at tage hensyn til befolkningstætheden, når antallet af kreds- og tillægsmandater allokeres til storkredse og landsdele. Man kan også hæfte sig ved, at antallet af afstemningssteder nu er langt højere, end dengang vælgerne i Vest- og Nordjylland kunne have to, tre eller fire mil til det sted, hvor de skulle stemme.

Man må dog ikke glemme, at Grundloven fortsat kræver en hensyntagen til befolkningstætheden, og derfor er spørgsmålet om at droppe arealfaktoren ret hypotetisk.

I Norge diskuteres rimeligheden af den indførte arealfaktor, som absolut reducerer Oslo-områdets muligheder for repræsentation i Stortinget i proportion til befolkningsstørrelsen. Til gengæld er Utkant-Norge forholdsvis godt repræsenteret (og har været det i hele perioden siden 1814).

I Sverige har man ikke noget, der ligner en hensyntagen til befolkningstætheden, og der synes i hvert fald nogle, at Stockholm og Stockholms län har alt for mange repræsentanter i Riksdagen.

Litteratur

  • Folketingsvalget 5. juni 2019. Danmark, Færøerne, Grønland, København: Danmarks Statistik, 2020.
  • Elklit, Jørgen (1988). ”’Den laveste partiegoismes allerbrutaleste fjæs?’ Eller: Noget om valglovene i 1915 og 1920”, pp. 61-96 i Hans Chr. Johansen, Mogens N. Pedersen og Jørgen Thomsen (red.), Om Danmarks historie 1900-1920. Festskrift til Tage Kaarsted, Odense: Odense Universitetsforlag.
  • Elklit, Jørgen (1992). ”The Best of Both Worlds? The Danish Electoral System 1915-20 in a Comparative Context”, Electoral Studies, 11 (3): 189-205.
  • Frandsen, Karl-Erik (red.) (1984). Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660, København: Dansk historisk Fællesforening
  • Miller, Nicoline Nyholm & Jørgen Elklit (2019). Folketingsvalgloven med kommentarer, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig