Antropotomi, (gr. antropo- + -tomi), menneskets anatomi.