Voldsofferloven, offererstatningsloven, et et populært navn for Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Efter denne lov yder staten erstatning og godtgørelse for personskade, der forvoldes ved overtrædelse af Straffeloven, hvis overtrædelsen er begået i den danske stat. Ligeledes ydes erstatning for personskade, der indtræder i forbindelse med hjælp til politiet under anholdelse eller i forbindelse med anholdelseshandlinger. Afgørelse om erstatning træffes af Erstatningsnævnet eller domstolene på grundlag af dansk rets almindelige erstatningsregler (se erstatningsansvar).