Tübingerskolen, kritisk teologisk strømning, der i 1830'erne udgik fra universitetet i Tübingen med F.C. Baur som inspirator; frem til 1840'erne blev den bestemmende for den teologiske debat, om end dens radikale synspunkter ofte blev modsagt. Udgangspunktet var inspireret af Hegels historiefilosofi; ingen tanke eller hændelse i kirkens historie lader sig forstå isoleret, men må begribes som led i en "åndens selvudfoldelse". Radikaliteten viste sig navnlig derved, at de nytestamentlige skrifter underkastedes en kritisk analyse, der i mange tilfælde førte til anfægtelse af deres historiske pålidelighed (bibelkritik). Baur-eleven D.F. Strauß hævdede i Das Leben Jesu (1835-36), at tabet i historisk værdi rigeligt kunne opvejes, idet udsagnene kunne løftes op i en begrebsmæssig, religionsfilosofisk sfære. Også i Danmark var Tübingerskolen genstand for skandaliserende omtale, men gled efter ca. 1842 i baggrunden.