Rosborg Sø, 75 ha stor, næsten udtørret sø 12 km sydvest for Viborg. Den udfylder bunden af en lille, smal, nord-sydgående tunneldal med 15-30 m høje skrænter og fremtræder som rør- og pilesump. Indtil 1870 var her en møllesø. Der er gjort flere forsøg på at omdanne søen til eng og ager, men grundvandsfrembruddet er for stort. I 2007 blev der vedtaget et naturgenoprtningsprojekt med genskabelse af Rosborg Sø. Området er del af det militære øvelsesterræn omkring Finderup Plantage og har siden 1998 været beskyttet som EF-habitatområde.