Redningsvæsenet, institution oprettet i 1852 på foranledning af justitsråd Christopher Berent Claudi (1799-1880) med det formål at etablere redningsstationer ved de danske kyster. Redningsvæsenet begyndte med 20 stationer, hvoraf de 12 var udrustet med en synkefri båd, og gennem de følgende årtier udbyggedes redningstjenesten, så der omkring 1925 fandtes 75 redningsstationer, bemandet med 727 redningsmænd, fortrinsvis lokale fiskere. Siden er der, i takt med at strandinger er blevet sjældne og effektivere redningsmetoder er udviklet (se Søredningstjenesten), sket en stadig reduktion i antallet af redningsstationer. Ved Farvandsdirektoratets oprettelse i 1973 blev Redningsvæsenet lagt ind under dette.