Otto Thott, 13.10.1703-10.9.1785, dansk embedsmand og minister. Thott deltog ved oprettelsen af Kommercekollegiet i 1735 og forfattede det økonomiske programskrift Allerunderdanigste uforgribelige Tanker om Commerciens Tilstand og Opkomst, der anbefalede afhjælpning af landbrugskrisen ved en moderat merkantilistisk politik. Han fik i 1758 sæde i Gehejmekonseilet, men afskedigedes i 1770 af Struensee. Efter dennes fald blev han medlem af Gehejmestatsrådet og fik poster i finansforvaltningen. Thott ejede fra 1737 godset Gavnø, hvor han lod hovedbygningen ombygge og anlagde en malerisamling, samt et palæ, Thotts Palæ, på Kongens Nytorv i København (i dag den franske ambassade), hvor han skabte en bogsamling af internationalt format. Thott var Danmarks største bogsamler og ejede ved sin død flere bøger end Det Kongelige Bibliotek, som imidlertid erhvervede betydelige dele af hans samling.