Lemvig Kommune

Thyborøn fiskeauktion.

.

Lemvig Kommune. Våbenet blev taget i brug i 2007 og er en stiliseret videreførelse af våbenet for den tidligere Lemvig Kommune, der kendes i form af et segl fra 1608. Tårnet, der må opfattes som Lemvigs kirketårn, er omgivet af klitter, der sammen med bølgerne forneden markerer beliggenheden ved Limfjorden. Stjernerne har ingen speciel betydning, men fylder skjoldfladen ud.

.

Lemvig Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Engbjerg Kirke, Lemvig Kommune.

.

Fabjerg Kirke, Lemvig Kommune.

.

Flynder Kirke, Lemvig Kommune.

.

Flynder Kirke, Lemvig Kommune.

.

Hove Kirke, Lemvig Kommune.

.

Hove Kirke, Lemvig Kommune.

.

Hygum Kirke, Lemvig Kommune.

.

Hygum Kirke, Lemvig Kommune.

.

Heldum Kirke, Lemvig Kommune.

.

Nees Kirke, Lemvig Kommune.

.

Lemvig Kommune, kommune i Region Midtjylland. Det administrative centrum er Lemvig, hvor omkring en tredjedel af kommunens indbyggere bor.

Faktaboks

areal:
508 km2 km²
indbyggertal:
20.291 (2017)

Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune består af 21 medlemmer (2014). Erik Flyvholm (f. 16.12.1962) fra partiet Venstre er borgmester siden 2007.

Kommunen grænser mod vest til Vesterhavet, mod nord til Nissum Bredning (Limfjorden), mod øst til Struer Kommune, og mod syd til Holstebro Kommune og Nissum Fjord.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Lemvig 6936
Thyborøn 2069
Harboøre 1489
Nørre Nissum 1040

Naturforhold

Strand ved Bovbjerg.

.

Lemvig Kommune. Bovbjerg Fyr på kommunens vestkyst blev opført 1876-78 og ses her fra vest. Tårnet er 26 m højt og bygget på en ca. 40 m høj banke. Flammens højde over vandet er 62 m, og fyret kan med to blink hvert 15. sekund ses på 16 sømils afstand. Det blev elektrificeret i 1904 og automatiseret i 1965. Granitstøtten i forgrunden er sat til minde om Frederik 6.s besøg i 1826 og 1830 og afløste i 1899 en tidligere træstøtte.

.

Kommunen strækker sig fra Limfjordens udløb i Vesterhavet ved Thyborøn Kanal mod syd langs vestkysten til Nissum Fjord. Der er store landskabskontraster i kommunen, idet den nordlige tredjedel ud mod Limfjorden (Nissum Bredning) under den sidste istid var dækket af isen, der dannede en markant israndslinje nogle få km syd for Lemvig. Her findes et frodigt, stærkt kuperet morænelandskab med højder på omkring 40-60 m og kulminerende i Bavnehøj nordøst for Lemvig på 90 m.

Isen nåede frem til en linje mellem Ramme og Gudum; mellem denne og hovedisrandslinjen ligger et dødisterræn med små søer uden afløb. Syd herfor er landskabet en flad hedeslette, hvis sandede jordbund for en stor dels vedkommende udnyttes til de store Kronhede Plantage og Klosterhede Plantage. Ved Møborg og Bøvlingbjerg rager mindre bakkeøer op over fladerne. Kysten mod Nissum Bredning består mod vest af et marint forland, der er afvandet og beskyttet af diger. Forlandet ender i Gjeller Odde med Gjeller Sø. Den østlige del af nordkysten består af høje klinter.

Kommunens lange kyststrækning mod Vesterhavet begynder ved Harboøre Tange med et 7 m højt, høfdebeskyttet klitdige. Strandenge og søer langs den 10 km lange tange grænser mod øst op til et jernbane- og vejdige (anlagt 1954), der tangerer halvøen Rønland med fabrikken Cheminova. Omkring Harboøre består terrænet af klitter (3-4 m.o.h.) og strandenge, der er omgivet af diger mod Limfjorden; mod syd ligger en række strandsøer, Veserne, langs en fossil, 10-20 m høj kystskrænt.

Længere mod syd danner morænelandskabet 30-40 m høje lerklinter ved Bovbjerg med Bovbjerg Fyr, bygget 1877, og Trans Kirke. Ved Ferring Sø, en 3,2 km2 stor strandsø med en tange i form af et lavt klitlandskab foran, ligger kystklinten tilbagetrukket og tilgroet. Søen er rasteplads for et stort antal trækfugle. Herfra og til Høfde Q ved Fjaltring er kysten beskyttet af høfder, og syd for Fjaltring er kystsikringen forstærket med bølgebrydere ude i vandet og af betonblokke langs klintfoden. Nissum Fjord med Bøvling Fjord, adskilt fra havet af Bøvling Klit, har været udlagt som fuglebeskyttelsesområde siden 1970'erne, og her blev engarealer på 230 ha fredet i 1984.

Kulturlandskab

Lemvig Kommune. Baroniet Rysensteen var tidligere en af Lemvigegnens store jordbesiddere.

.

I Lemvig Kommune findes næsten 400 gravhøje, mens mindst 600 er sløjfet. Størstedelen lå eller ligger stadigvæk i et øst-vestligt bælte på grænsen mellem isens hovedstilstandslinje og Klosterhede og Kronhede Plantager og fortsætter ud til Vesterhavet ved Trans. Højene er både fra enkeltgravskulturen og ældre bronzealder og har formentlig ligget langs en oldtidsvej. På tværs af den formodede vej ligger Ramme Dige, sandsynligvis en forsvarsvold fra jernalderen; 410 m er bevaret og fredet. Der er fundet grave fra vikingetiden i to høje lige syd for volden. Umiddelbart vest for volden ligger en gruppe på 13 gravhøje i et samlet fredet område.

Det nordlige, frugtbare moræneområde ud mod Nissum Bredning har været opdyrket siden oldtiden. Den oprindelige bebyggelse, som i vid udstrækning bestod af enkeltgårde uden nævneværdigt dyrkningsfællesskab, lå langs de frodige enge i ådalene og ud til Nissum Bredning. Størstedelen var i middelalderen selvejergårde og kendes fra 1400-t. Ved Grevens Fejde (1534-36) blev mange af dem konfiskeret af kronen og lagt under lensmanden på Bøvling Slot - senere Rysensteen. Agerjorden til hver gård var delt i to områder, en intensivt dyrket indmark og en ekstensivt dyrket udmark. Derudover havde bønderne et veludviklet græsningsfællesskab på heder og overdrev. 1792-1806 blev jorden til de enkelte gårde opmålt og adskilt, ligesom størstedelen af de fælles overdrev blev fordelt på gårdene.

Opdyrkningen af hedesletterne foregik fra slutningen af 1800-t. til midten af 1900-t.; samtidig anlagdes de mange læhegn. Fra 1880'erne opkøbte og tilplantede staten store områder på Kronhede Plantage og Klosterhede Plantage. Længere mod syd findes flere småplantager, bl.a. omkring Amstrup Søer. Efter en del diskussion blev Klosterhede Plantage, landets største af sin art, i 1999 udset til at være vært for en udsætning af bævere. Bestanden synes at klare sig godt, idet der nu er omkring 160 dyr, der med udgangspunkt i Flynder Å har spredt sig til nærliggende åsystemer. I flere områder i Klosterheden har bæverne ændret naturforholdene pga. opstemning af vand bag dæmninger.

De talrige landsbykirker stammer alle fra den romanske periode og er opført af granitkvadre med undtagelse af Gudum Kirke. Den er opført af munkesten i slutningen af 1400-t., da kirken udgjorde sydfløjen i Gudum Kloster, et nonnekloster af Benediktinerordenen, oprettet før 1268. Efter Reformationen kom klostret og dets gods under kronen og indgik 1670 i ryttergodset. Kirken i Nørlem lige øst for Lemvig hørte i 1760'erne under den nærliggende hovedgård Kabbel, hvis ejer, de Stiernhielm, bekostede kirkens fornemme rokokoinventar. Tæt op ad kirken ligger det fredede Stiernhielms Hospital.

I middelalderen havde Ribe bispestol meget gods i området, der blev forvaltet fra biskoppens hovedgård Bøvling. Dette kom 1536 under kronen og blev sæde for kongens lensmand, der under sig havde herrederne Skodborg, Vandfuld og fra 1560 også Ulfborg og Hind. 1664 blev godset skænket til den fra Nederlandene indvandrede ingeniør Henrik Rüse, som havde indlagt sig stor fortjeneste i forbindelse med anlæggelsen af Københavns befæstning; han blev adlet Rysensteen, og fra 1672 blev godset ophævet til et baroni af samme navn. Hovedgården blev udparcelleret i 1804.

Industri og service

I 1825 brød havet igennem Agger Tange, hvorved Limfjorden blev åbnet mod Vesterhavet, hvilket bevirkede en økonomisk vækst ikke mindst for Lemvig som efter en udvidelse af havnen blev udskibningssted især for udførsel af korn til England og Norge.

1879 blev jernbanen Vemb-Lemvig anlagt; den blev i 1899 ført videre til Harboøre og Thyborøn - VLTJ. Den fik meget stor betydning for udviklingen af området, og de fleste af kommunens små byer er opstået omkring jernbanestationerne i slutningen af 1800-t. Nissum Seminarieby er vokset op omkring det indremissionske seminarium fra 1892.

Lemvig er en udpræget landkommune, hvor landbrug og fiskeri udgør ca. 1/5 af arbejdspladserne. Landbruget er domineret af svine- og kvægavl. Havnen i Thyborøn blev anlagt 1915-18 og har siden været et vigtigt centrum for fiskeri og dertil relaterede virksomheder som forarbejdning, auktion, skibssmedier og værftsfaciliteter. I Thyborøn tilbyder Fiskeriskolen den erhvervsfaglige fiskeriuddannelse. Fra havnen er der færgeforbindelse til Agger Tange.

Under 2. verdenskrig blev området omkring Thyborøn stærkt befæstet af tyskerne med ikke mindre end 66 store og 40 mindre bunkere af beton. En af disse ved stranden ud mod Thyborøn Kanal er indrettet som et lille museum.

Området nord for Ferring Sø over Vrist til Langerhuse præges af ca. 700 sommerhuse og en campingplads. Selvom Kystdirektoratet fortløbende sikrer de truede strækninger ved sandfodring og forstærkning af klitdiget, ligger især sommerhusbebyggelsen udsat, og dele heraf oversvømmes undertiden ved stormflod. Turismen domineres af endagsturister, der besøger akvarium og kystcenter i Thyborøn, købstaden og handelsbyen Lemvig med museer, detailhandel og Lidenlund-atmosfære (læs også om tegneserien Livets gang i Lidenlund) samt Klosterheden Plantage med en bestand af bævere, udsat i 1999, og kronvildt.

Også mod Limfjorden er der langs vestsiden af Lem Vig et stort sommerhusområde samt et fritidscenter med campingplads, golfbane, marina og roklub.

Kystdirektoratet er statens kystenhed i Danmark og en del af Naturstyrelsen. Det ligger i Lemvig by.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig