FM, frekvensmodulation, modulationsmetode, som benyttes i kommunikationsteknik, se frekvensmodulation.