Den Danske Jordklassificering

Artikelstart

Den Danske Jordklassificering, DDJ, system til klassificering af jorder i det åbne land på grundlag af uforanderlige eller kun langsomt foranderlige karaktertræk. DDJ dækker et areal, der er større end landbrugsarealet, i alt 34.519 km2. By- og skovområder er ikke klassificeret. Der er udarbejdet ca. 320 jordklassificeringskort, såkaldte basisdatakort, i skala 1:50.000 og opbygget en geografisk database med alle indsamlede data. Basisdatakortene dækker hele landet og er anvendt bl.a. i forbindelse med landbrugs- og regionplanlægningen; databasen har været anvendt til landsdækkende kortlægning af landbrugs- og miljømæssige temaer som vandings- og afvandingsbehov, erosionsrisiko, marginaljorder, okkerpotentielle jorder og næringsstofudvaskning.

Basisdatakortene indeholder følgende temaer i det klassificerede areal: pløjelagets kornstørrelsesfordeling (tekstur), landskabets hældning, den naturlige afvandingstilstand og jordens geologiske oprindelse i ca. 1 m dybde.

Teksturtemaet er baseret på laboratorieanalyser fra ca. 36.000 prøver udtaget fra pløjelaget (0-20 cm) eller underjorden (35-55 cm). Dækningsgraden for pløjelaget er en prøve pr. 70-90 ha og for de dybere prøver en pr. ca. 600 ha. Prøverne er indsamlet af landbrugskonsulenter, der også har deltaget i arbejdet med grænsedragningerne på basisdatakortene. Teksturen er på kortet inddelt i otte klasser, såkaldte farvekoder, hver vist med sin farve på kortene. Hældningstemaet, der vises på kortværket i tre klasser med skraveringer, mindre end 6°, 6-12° og mere end 12°, er fremkommet ved en hældningsanalyse ud fra kurveplanen på topografiske kort. Vurderingen af den naturlige afvandingstilstand er foretaget ud fra de topografiske korts arealsignaturer: eng-, mose- og sivarealer og arealer med sivbund (våd, blød jordbund) eller marsk. Jordernes geologiske oprindelse i 1 m dybde er efter bearbejdning af geologiske jordartskort vist ved bogstavkombinationer i 25 ha kvadratfelter på kortene.

DDJ blev udført, for at man i arealplanlægningen af det åbne land kunne beskytte den mest frugtbare landbrugsjord mod at overgå til andet formål, fx byzone, motorveje og andre større anlæg. Landbrugsministeriet forestod 1975-80 klassificeringen, der blev gennemført af Sekretariatet for Jordklassificering i Vejle, det senere Arealdatakontor.

DDJ adskiller sig i formål og metode væsentligt fra tidligere tiders omfattende boniteringer af jorden. For eksempel var 1844-matriklen, der blev udarbejdet for at skabe et grundlag for beskatning af hver enkelt jordejendom, baseret på taksationer af jorden ved hjælp af manuelle og subjektive metoder.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig