Brændegård Sø, Fyns næststørste sø 9 km nordøst for Faaborg; 1,2 km2. Søen ligger i et skovrigt, fredet område og er kendt for sin skarvkoloni, der siden 1973 har ligget på en holm i søen. Den voksede til Danmarks største (7087 ynglepar) i 1992. Herefter faldt bestanden, som i 2005 udgjorde 3540 ynglepar. I 1979 blev en del redetræer fældet, men skarverne begyndte derefter at ruge på jorden og i de tilstødende områder Tangkrog og Nybo Mose. Skarverne bruger Det Sydfynske Øhav som "spisekammer". Før fældningen voksede eksemplarer af småbladet og storbladet lind fra de oprindelige danske bestande på holmen. Storbladet lind tæller i dag kun få eksemplarer i Danmark. Brændegård Sø er EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde.