Bernhard Bülow, 1815-1879, tysk-dansk diplomat. Bülow, der var af holstensk adel, kom i 1839 i dansk statstjeneste. Skønt han i marts 1848 stillede sig til rådighed for den slesvig-holstenske provisoriske regering, genindtrådte han i 1849 i dansk tjeneste og var 1851-62 gesandt ved den tyske forbundsdag i Frankfurt, hvor han med dygtighed repræsenterede Danmark. Da ministeriet Hall fra 1861 genoptog Ejderpolitikken, ønskede Bülow som konservativ helstatsmand ikke længere at repræsentere Danmark i forbundsdagen. Da regeringen ikke kunne tilbyde ham en anden post, tog han i 1862 sin afsked og trådte i tysk tjeneste, fra 1873 som statssekretær i det tyske riges udenrigsdepartement.