Anna, 1532-1585, dansk prinsesse, datter af Christian 3., gift med kurfyrst August 1. af Sachsen. Brudetoget 1548 foregik under uhørt pragtudfoldelse. Anna opretholdt nære forbindelser til Danmark, især til broderen Frederik 2., hvis ægteskabsplaner interesserede hende levende. Hun førte en omfattende korrespondance, også med danske adelsdamer, og ansås for en autoritet inden for ethvert område af hofhusholdning. I ægteskabet fødte Anna 15 børn, der næsten alle døde som små. Kun en søn, den senere kurfyrst Christian 1., overlevede forældrene.