Ølsemagle Strand, Ølsemagle Revle, 3 km lang, smal barriereø med lave klitter og en god badestrand 3-6 km nord for Køge. Vest for tangen ligger en smal lagune, der er under tilgroning og krydses af en vejdæmning (1968) med gennemløb. Området er dannet i løbet af 1900-t., ved at en række små barriereøer er vokset sammen. Det er en kendt trækfuglelokalitet; sammen med Staunings Ø og lagunen udgør Ølsemagle Strand et jagtfrit vildtreservat og EF-habitatområde.