Zaza, dimli, vestiransk sprog, der tales af 1 mio. kurdere i Tyrkiet (1999); se iranske sprog.