Værnskov, skov, hvis hovedfunktion er at værne om den jord, som skoven selv står på, og/eller de tilgrænsende arealer, fx anden skov, landbrugsarealer, byer og veje. Værnskovsarealer findes i alle vindudsatte skove og kendes især fra de kystnære klitområder, hvor skovtræerne forhindrer sandet i at fyge ind på tilgrænsende landbrugsjorder. Betegnelsen bruges også i skovplanlægningen om de skovdele, som ikke tjener produktionsformål, men til sikring af den øvrige skovs produktivitet.