Udgift, pengeværdi af en forpligtelse. Når en virksomhed anskaffer et aktiv, har den en udgift: forpligtelsen til at betale leverandøren. Der foreligger en udbetaling, når forpligtelsen opfyldes. Sondringen mellem på den ene side udgift og udbetaling og på den anden side omkostning har i praksis især betydning i forbindelse med længerevarende aktiver; de periodevise afskrivninger af aktivet er en opdeling (periodisering) af udgiften i en række omkostninger.