Syre-base-titrering, titrering, hvor en ukendt koncentration af en syre bestemmes ved brug af en basisk titrervæske af kendt koncentration, fx 0,1 M natriumhydroxid (NaOH). Tilsvarende kan et basisk stofs koncentration findes ved en titrering, hvor titrervæsken er en syre med kendt koncentration, fx 0,1 M saltsyre (HCl). I syre-base-titreringer findes ækvivalenspunktet ved brug af en visuel indikator eller ved brug af glaselektrode (se potentiometri).