Sognefoged, titel, kendt siden 1500-t., oprindelig svarende til bondefoged, men i 1791 lovfæstet som betegnelse for den lokale politimyndighed under herredsfoged og birkedommer. Sognefogederne fik efterhånden ret omfattende opgaver som lægdsmænd og pantefogeder, herunder fra 1922 borgerlig vielsesmyndighed på landet. Med udbygningen af et landsdækkende politivæsen begrænsedes opgaverne gradvis, og bortset fra på visse småøer ophævedes sognefogedfunktionen i 1973. Se også sogn.