Paraplegi, (gr. para- + -plegi), dobbeltsidig lammelse.