Naturgas (Luftforurening), I forhold til andre fossile energikilder (kul og olieprodukter) giver forbrænding af naturgas kun beskeden luftforurening. Naturgas er et meget rent brændsel med et lavt indhold af svovl (mest som svovlbrinte, H2S), der ret let kan fjernes. Da naturgas i det væsentlige består af methan, har den et højt indhold af brint og giver dermed et lavt udslip af kuldioxid — kun ca. 60% af det, der kommer, når den samme energimængde fremstilles ved forbrænding af kul. Utilsigtet udslip af naturgas (og dermed methan), fx fra utætheder i ledningsnettet, giver dog et lille bidrag til forøgelsen af drivhuseffekten.