Lymfadenose, (gr. lymf- + aden + -ose), sygdom i lymfesystemet.