Livsforløb, de livsfaser, et individ gennemlever fra fødsel til død. Begreberne livsforløb og livscyklus bruges begge til at beskrive dette forløb. Livsforløbsteorierne fokuserer på det institutionelle grundlag for livsfaserne, fx uddannelsesfasen, familie- og arbejdsfasen, pensionsfasen, og på socialt skelsættende begivenheder, som introducerer til nye livsfaser, fx det at flytte hjemmefra, at indgå ægteskab. Livscyklusteorierne betoner ofte det psykobiologiske grundlag for de forskellige livsfaser og hermed det tilbagevendende og det fælles aspekt i menneskers liv. Som eksempel kan nævnes Erik H. Eriksons teori om otte stadier (livsaldre) i menneskets psykosociale udvikling. I nyere psykologisk og sociologisk forskning har livsforløbstilgangen delvis erstattet livscyklustilgangen, fordi denne giver mere rum for de sociale og historiske kræfter, som påvirker livsforløbets udformning.