Konversationsanalyse, (1. led af lat. conversatio 'omgang med', af conversari 'omgås'), analysemetode udviklet inden for etnometodologi med henblik på at analysere naturligt forekommende samtaler. Hermed tænkes på alle former for verbal kommunikation, som kan opstå i dagligdags situationer. Formålet med analysemetoden er at afdække de mekanismer, som styrer samtalers forløb, herunder at beskrive og forklare de kompetencer, som mennesker bygger på, når de deltager i en samtale. Analyserne baseres ofte på datamateriale som fx video- og filmoptagelser. Analysemetodens fortalere fremhæver, at datamateriale af denne type bedre end materiale fra andre dataindsamlingsmetoder muliggør kontrol af forskerens analyser. Se også interview.