Gennemgangskonnossement, transportdokument, hvori det er angivet, at transport af en bestemt mængde gods skal udføres af flere end én transportør. Udstedes særskilt konnossement for en del af transporten, skal det heri angives, at godset er under transport på gennemgangskonnossement. Som hovedregel hæfter den kontraherende transportør for hele transporten, mens undertransportøren kun hæfter for sin del.