Frempantsætning, overdragelse eller pantsætning af en panteret til en tredjemand. Efter Christian 5.s Danske Lov kan frempantsætning ikke ske til sikkerhed for et større beløb end det, panthaveren/frempantsætteren selv har sikkerhed for. Indfrier pantsætteren sin gæld, kan han kræve det pantsatte tilbage fra den, som det er overdraget eller frempantsat til uanset den pågældendes gode eller onde tro.