Fototeodolit, (gr. foto- + lat. teodolit), teodolit (landmålingsinstrument) forsynet med et fotografiapparat til optagelse af fotogrammer.