Forståelse, (ty. Verstehen), ifølge den tyske filosof W. Dilthey en særegen form for erkendelse, som gør sig gældende inden for åndsvidenskaberne i modsætning til naturvidenskaberne, der søger at forklare og afdække lovmæssigheder — dvs. frembringe personuafhængig viden — om undersøgte fænomener. Begrebet markerer et metodisk set skarpt skel mellem forståelse og forklaring og dermed også mellem ånds- og naturvidenskaber. Inden for samfundsvidenskaberne og især sociologien er opfattelserne herom stærkt delte. En positivistisk orienteret sociologi hævder at tilvejebringe viden om samfundsmæssige fænomener på principielt set samme måde som naturvidenskaberne. En forstående, hermeneutisk orienteret sociologi fastholder heroverfor, at sociale og samfundsmæssige forhold som menneskeskabte fænomener netop kun kan begribes gennem en særlig form for indlevelse i og fortolkning af meningssammenhænge knyttet til disse fænomener. Den tyske sociolog Max Weber mente, at sociologien skulle forklare og forstå årsagssammenhænge videnskabeligt, men uden at reducere de menneskelige handlinger til fysiske og mekaniske størrelser.