Forsikringstager er den person eller virksomhed, der har indgået aftale om forsikring med forsikringsselskabet (forsikringsgiver). I livsforsikring er forsikringstager den person, der betaler og ejer forsikringen, mens "forsikrede“ er den person, hvis liv eller helbred er forsikret. Ved livsforsikring dog kaldet den "den begunstigede".