Caliche, (sp., af lat. calx 'kalk'), kalkholdigt materiale, der dannes i områder med tørt (aridt og semiaridt) klima, ved at vand pga. kapillære kræfter stiger op mod jordoverfladen og fordamper. Ved denne fordampning udfældes opløste salte, hovedsagelig calciumcarbonat; herved kittes overfladelaget af grus, sand, silt og ler sammen under dannelse af hårde, ofte porøse skorper, duricrust. Disse er ofte rødlige til brunlige pga. deres indhold af jernoxider. Caliche betegner også de nitratholdige lag, som veksellejrer med sandlag, gips og salt i chilesalpeter.