Byzone, arealer, der ifølge Planlægningsloven er reserveret til bymæssig bebyggelse og udvikling. Heroverfor er landzone pålagt strenge restriktioner med hensyn til bebyggelse.