Baton, (fr. bâton, af lat. bastum stok, stav), stok; taktstok; marskalstav.