Tolv Tavlers Lov, grundlaget for den ældste romerret. Loven er ikke bevaret, men omtalt i senere romerret og hos romerske forfattere, og i retslitteraturen er der bevaret så mange fragmenter af loven, at en rekonstruktion har været forsøgt. Efter sagnet skulle loven være udarbejdet ca. 450 f.Kr. af en kommission (se decemviri) under inspiration fra græsk ret. Loven indeholder bestemmelser om proces, strafferet og ejendomsret. Særlig kendt er en bestemmelse om, at kreditorerne, i tilfælde af at skyldner ikke kunne betale, skulle have ret til at slå ham ihjel og partere hans lig. Grundlæggende må loven dog ses som et forsøg på en forbedring af retstilstanden ved overhovedet at sætte faste regler.