Søren Poulsen Gotlænder Judichær, 1599-1668, den første metriker, der skrev på dansk. Judichær var præst i Slangerup, og hans hovedinteresse var kirkesalmerne, som på opfordring fra bl.a. Jesper Brochmand skulle reguleres, så teksterne passede til melodierne. Judichærs forslag til forbedringer savner Kingos poetiske kraft. De blev komponeret i firstemmig sats af den kongelige kapelmester Jacob Ørn, men aldrig udgivet. J. Brochmands forgænger i bispeembedet, den musisk interesserede H.P. Resen, havde opmuntret Judichær til at forfatte en metrik, der kunne tjene som rettesnor for den nye, regulerede kirkesang. Judichær påbegyndte sin Prosodia Danica i 1633, men Hans Mikkelsen Ravn (Corvinus) kom ham i forkøbet med sin mere vidtskuende Rhythmologia Danica (1649). Judichær udgav da i al hast i 1650 sin Synopsis Prosodiæ Danicæ, en ekstrakt af hovedværket, der først udkom posthumt i 1671. Det fik derfor ringe indflydelse, men den vershistoriske udvikling gav Judichærs strenge versifikationsprincipper medhold: påbud om rene jamber, rene trokæer, modstræbende også rene daktyler, men konsekvent afvisning af blandede versfødder. De brød først igennem med den romantiske, "folkelige" versart. Alligevel dominerer den versgang, som Judichær gik ind for, størsteparten af såvel gejstlig som verdslig lyrik helt op imod vor tid. Judichær er udgivet og kommenteret som bind 2-3 af Danske Metrikere (1954-60 ved A. Arnholtz og Erik Dal).