Nykøbing Bugt - Sjælland, farvand i den nordlige Isefjord. Den lavvandede bugt skærer sig ind i Odsherreds morænebakkeland med skove og sommerhusområder langs bredderne. I bunden af bugten ligger Nykøbing Sjælland, til hvis havn der er forbindelse via en 3,3 m uddybet sejlrende.