Henrik Gerner, 1701-1786, dansk teolog; sønnesøn af Henrik Gerner (1629-1700). Som præst i Norge gennemgik han en pietistisk omvendelse og grundlagde en vækkelsesbevægelse, men opgav den strenge pietisme, da han i 1738 blev stiftsprovst ved Vor Frue Kirke i København, hvor han sluttede sig til herrnhuterne. Efter anklage af den statspietistiske biskop Peder Hersleb nedlagde han embedet i 1747, fik ledende stilling hos herrnhuterne i Schlesien og døde siden i Tønsberg i Norge. I Nogle Merkværdigheder, som angaaer Henric Gerner (1772) søgte han at vise herrnhuternes overensstemmelse med Luthers lære.