Guru Maharaj Ji, f. 1957, åndelig leder af Elan Vital, se Maharaj Ji.