Friedrich von Hardenberg, tysk forfatter, se Novalis.