Frederik Dreier, dansk samfundskritiker og socialist. Under sit uafsluttede medicinske studium tilegnede Dreier sig en viden, der underbyggede hans idé om naturvidenskaberne som fremtidens overlegne værdimåler. Som en af Danmarks tidlige materialistiske tænkere, der formulerede sin samfundskritik med inspiration fra bl.a. P.-J. Proudhon og Max Stirner, var Dreier med Georg Brandes' ord "en fremmed fugl" i en tid, der var bundet i en åndelig-religiøs forståelse af mennesket. I fem mindre skrifter og i tidsskriftet Samfundets Reform (1852-53) udtrykte Dreier skarpt, vittigt og egensindigt sin kritik af de politiske og sociale forhold og især af forholdet mellem kapital og arbejde. Konkret var han i 1853 initiativtager til Danmarks første egentlige brugsforening, "Forening for billige Livsfornødenheder", der dog kun eksisterede et par år. I Folkenes Fremtid (1848) formulerede han kritik af nationalismen i forbindelse med krigen 1848-50, og i sit filosofiske hovedværk Aandetroen og den frie Tænkning (1852) forkastede han religionen. I "Foreningen for Arbeidsclassens Vel" søgte Dreier forgæves at skabe lydhørhed for sine i dansk sammenhæng nye idéer om at danne et arbejderparti. Skønt han siden 1900-t.s begyndelse ofte er blevet kaldt "Danmarks første socialist", står han i arbejderbevægelsens historie som en isoleret forløber. Hans Samlede Skrifter bd. 1-5 udkom i 2003.