Det Landøkonomiske Driftsbureau, oprettet i 1918 med det formål "at fremskaffe paalidelige Oplysninger vedrørende Landbrugets Driftsøkonomi" til brug for statistisk bearbejdning og publicering. Det afløstes i 1978 af Statens Jordbrugsøkonomiske Institut, fra 1994 Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, fra 2004 Fødevareøkonomisk Institut og fra 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.